Отзив от проф. д-р Дина Батоева

ОТЗИВ

от проф. д-р Дина Батоева


за ПС „Дете със златно сърчице” за подготвителна група на детската градина


Не мога да остана равнодушна и да не споделя впечатленията си, които породи у мен ПС „Дете със златно сърчице”. Програмната система, предназначена за деца от подготвителна група, е поредният качествен продукт, израз на демократичната линия в развитието на предучилищния сектор, открояващ се с хуманното си послание и с художествен дизайн, дълбоко проникващ в детската душа. Подчертаният възпитателен аспект на програмното съдържание е в съответствие с потребностите на съвременното глобализирано общество, намиращо се все още в стадий на търсене и изграждане на нова ценностна система.

Богатото тематично разнообразие по отделните образователни направления и възможността за действена интеграция в рамките на планираните педагогически ситуаци, са предпоставка за разгръщане на детското любопитство и фантазия, както и за развитие на творческото мислене у детето. Целият този процес на подготовка на детето за училище се основава на богата емоционална основа, формираща у бъдещия ученик позитивно отношение към книгата, към новите познания и към хората, които ги откриват и ценят.

Считам за педагогически целесъобразно предлагането на детето в края на предучилищния период на една по-различна програмна система от предходните, която от една страна да послужи за диагностика на степента на готовност на детето за училище, а от друга - да внесе иновацията в позната за детето среда. Това е начин за съхраняване на психическото здраве на съвременните деца и за осигуряване на успешен преход от един възрастов период към друг.

В този си вид, ПС „Дете със златно сърчице” възпитава и образова с любов, която репродуцирана, кара детето да се чувства достатъчно компетентно и уверено в себе си. Педагогически прилаганата любящата технология на предучилищно възпитание и образование, както и обогатените познания и формираните поведенчески навици за училищно обучение, са начин за преодоляване на растящото родителско безпокойствие.

Посочените приоритети на програмната система гарантират успешна адаптация на бъдещия ученик към новата за него училищна среда.

Определено ПС „Дете със златно сърчице” е едно креативно педагогическо решение на съвременната идея за иновирано предучилищно образование, което успява да постигне хармония между мисъл, чувство, поведение и отношение.

07.07.2012г.
Гр. София