Оценка от доц.Маджирова

О Ц Е Н К А
на доц. д-р НАДЕЖДА ПЕТКОВА МАДЖИРОВА , ДМН

Ръководител на Катедра по Психиатрия и Медицинска психология
при МУ – Пловдив


За психологическо  въздействие върху детето на програмна система „Дете със златно сърчице” – разработена от г-жа Люба Маркова

      Децата обичат да си играят на възрастни и много добре ги имитират. За разлика от тях, възрастните, които са преминали пътя на детството, не са в състояние да го повторят. За разлика от повечето хора, авторката на проекта е успяла да се върне назад в ранното си детство и да се докосне по естествен и непринуден начин до психиката на детето, да привлече и задържи вниманието му, да изгради положително отношение към дома, околната среда, живата и нежива природа, да изгради чувството на любов към всичко заобикалящо го и да създаде усещането за красиво както към природата, така и във взаимоотношенията си с околните.

Запознавайки се задълбочено с програмна система „Дете със златно сърчице” и изхождайки от дългогодишният ми опит , искам да акцентирам върху основни моменти, които ме впечатлиха.
Четирите книжки , включващи материала по всички образователни ядра, са разработени по изключително интересен начин, съобразен с възможностите и потребностите на детето на 6-7 год. възраст .
Те са ситуирани така, че децата играейки, разширяват своите познания за себе си, за човешките взаимоотношения и света около тях. Задачките включени в програмната система осигуряват на децата емоционално преживяване и ги приобщават към природата, към семейните и национални традиции. С деликатен подход се възпитава и обучава интелектуалния потенциал на детето.
Избраната форма на „Задачки за колективни разсъждения” дава възможност на всяко дете да сподели своите познания за света от своя собствена личностна позиция, а на педагога, да осигури простор за личностно развитие и социализация на детето.
„Задачките за индивидуално изпълнение” стимулират творческия потенциал на детето и създават условия за запазване и усъвършенстване на неповторими и индивидуални особености на всяко дете.Те са форма за проверка на възпитателното и образователно въздействие на работата с всяко дете..
„Задачките за деца със златни сърчица” обогатяват духовно и нравствено , стимулират стремежът към доброто. Създават условия детето да избере или предложи свои задачки за добри дела, което го прави активен участник в заобикалящия го социален и природния свят.
Всички теми за работа на децата в часовете по Изобразително изкуство и Технически дейности, предложени в двете части на книжката „Пъстро моливче джудже с изполющено носле”, създават една приятна творческа атмосфера, в която детето наистина твори. То на практика експериментира и създава свои модели от природния и социален свят. Има възможност да провери своите знания, сръчности и естетически умения и в същото време  използва създаденото от него в различни игри, което е много полезно за емоционално разтоварване и почивка.

Илюстрациите на програмната система подпомагат изключително много възпитателния и образователен процес. Имайки предвид, че детето мисли в образи, илюстрациите са силно въздействащи като хармония на цветовете, като изчистена линия, като мотив за провокиране на детската мисъл. Изборът на ярки основни цветове създава положителни емоции в основния възпитателен процес и е гаранция за изграждане на добър естетически вкус и положително отношение към света в бъдеще.
Не случайно авторката е одухотворила цялата природа, за да намери най-краткия път до детската душа и да  покаже, че всичко около нас е живо, има чувства  и се нуждае от грижа и обич...Това оказва благоприятно въздействие върху екологическото и нравствено възпитание на детето и изработва увереност и усещане, че всички сме част от едно цяло.
В книжките са предложени и много практически опити, които на практика трансформират знанията, защото най-ценното възпитателно средство е субективния опит на детето.

Работата по програма „Дете със златно сърчице” предлага спокойна и творческа емоционална атмосфера.
Предимствата на предложения материал е, че авторката на одобрените от МОН помагала е успяла да вникне в сложния емоционален свят на детето от предучилищна възраст, да се докосне до детската душевност и да привлече вниманието му по непринуден и заинтигуващ начин.
Дедактическият материал е интересен, а образователните и възпитателни задачи са точно дифинирани, лесни за изпълнение и привличащи вниманието. Те създават положително емоционално преживяване на детето от постигнатия успех и добре свършена работа. В същото време провокират мисловните и творчески процеси на детската психика, което е изключително важно за тази възраст.
Подходящата емоционална атмосфера, която създават материалите на програмната система, гарантира естествена активност на детето. Волевото  усилие при изпълнение на задачките е непринудено  и естествено.

В заключение мога да направя следните изводи:

Според /Д.Голдман/ , възпитанието основаващо се на детските чувства стимулира подготовката на детето за училище. Ключовите компоненти за способността на детето да се учи  са свързани с неговата емоционална интелигентност: самочувствие, любопитство, целенасоченост, самоконтрол, обвързаност, способност за общуване, желание за сътрудничество.
Смятам, че програмната система „Дете със златно сърчице”, предлага богати възможности  за развиване емоционалната интелигентност на децата. Чрез спокойната и творческа атмосфера, която създава, точния подбор и поднасяне на нови знания, и умения. Чудесните илюстрации, ясните нравствени послания, които изпраща, дават изключителни възможности за работа на учителя с децата за развиване на тяхните емоционални характеристики, което за в бъдеще ще гарантира успешното справяне на децата в училище.
Впечатляващо е умението на авторката да се докосне до детската душевност, да избере подходящи картини и теми ангажиращи вниманието на децата от предучилищна възраст, предразполагащи към бързото и лесно усвояване на материала.
Считам, че предложената от Люба Маркова програма е подходяща както за учителите, така и за децата от предучилищна възраст, поради което горещо препоръчвам да бъде използвана.

Доц. д-р Н. Маджирова, дмн